aktualności prawo i administracja

Pokrzywdzony – kim jest w procesie karnym?

Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym pozwala na aktywny udział w procesie przygotowawczym a później, po złożeniu odpowiedniego wniosku, bycie jednym z oskarżycieli w sądzie. Nawet w takim przypadku, będąc osoba pokrzywdzona warto postawić na kancelarie adwokackie gliwice dzięki którym prawnik większość spraw załatwi za nas, na nasza korzyść przy każdym etapie takiego postępowania.

Definicja pokrzywdzonego zawarta jest w art.49 kodeksu postępowania karnego. To osoba fizyczna lub prawna której dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Może to być także osoba nieposiadająca osobowości prawnej czy zakład ubezpieczeń, organy PIP. Prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać również organy kontroli państwowej.

Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowe dokonywane są przez organ uprawniony do takiego działania (zwykle działają w jego imieniu kancelarie adwokackie), a w przypadku małoletnich dzieci czy osób ubezwłasnowolnionych (częściowo lub całkowicie) przedstawiciel ustawowy lub osoba pod której pieczą pozostają takie osoby. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy pokrzywdzony, nieporadny  z uwagi na wiek, stan zdrowia itd. nie może samodzielnie uczestniczyć w postępowaniu. Warto tu wskazać postanowienie SN o sygn. akt V KK 29/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku, z którego wynika, że „… o wykonywaniu praw pokrzywdzonych małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób nieporadnych przez ich przedstawicieli ustawowych, względnie osoby, pod których pieczą pozostają, nie jest wymagane, by osoby te, w ramach wykonywania praw pokrzywdzonego, w celu skutecznego złożenia wniosku o ściganie sprawcy przestępstwa, musiały uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Interwencję tego sądu postuluje się natomiast w razie niezłożenia w określonej sytuacji wspomnianego wniosku przez przedstawiciela ustawowego lub osobę sprawującą nad pokrzywdzonym pieczę.”